top of page

RECURSOS MATERIALS

FORMACIÓ

Directori

Legislacions

Enllaços d'interès

introducció

Llengua de Signes

La llengua de signes és una llengua com qualsevol altra, amb la seva estructura i gramàtica pròpia, la qual no té res a veure amb el mateix. L'únic que la diferència de les llengües orals és la seva modalitat lingüística, és a dir, el canal de producció i recepció. Mentre que la llengua oral és percep per l'oïda i es produeix per la veu, la llengua de signes és percep per la vista i es produeix amb les extremitats superiors, el cap, la cara i el tronc. Aquesta modalitat gestovisual és el que va provocar que durant molt de temps les llengües naturals de les persones sordes no es consideressin com a tals.

 

Els signes de les Llengües de Signes s'organitzen espacialment i no  temporalment (les llengües orals s'organitzen temporalment). Les Llengües de Signes  no  tenen  únicament una dimensió manual,  sinó que tenen quatre dimensions. Així, la LSC està constituida per  uns paràmetres  formatius, entre els quals  destaquem com a fonamentals: la configuració de la mà o les mans, l'orientació, el  bloc, el moviment, el  punt de contacte, el  planol d'articulació i els components no  manuals.

 

La varietat de llengües en un territori sempre contribueix a enriquir-ne el patrimoni cultural i lingüístic. Des de fa temps, a Catalunya la Llengua de Signes conviu juntament amb el català i el castellà, una llengua que, tot i no sentir-se, la fan servir unes 30.000 persones.

 

La Llengua de Signes catalana (LSC) és la llengua natural de les Persones Sordes, les quals formen part de la Comunitat Sorda de Catalunya i que sorgeix de manera natural sempre que diferents Persones Sordes conviuen juntes. De fet, els documents més antics de l'ús d'una llengua gestual daten de l'Edat Mitjana, tot i que en aquells moments rebés el nom de mímica, gest o llenguatge manual, entre d'altres.

 

L'LSC no és utilitzada exclusivament per Persones Sordes que han optat lliurement per aquesta modalitat lingüística per expressar-se, accedir a la informació i participar a la societat, sinó que també és utilitzada per persones oïdores que la fan servir a la seva vida quotidiana per motius diversos.

 

Cal recordar que  no existeix una llengua de signes universal, sinó que  existeixen tants Llengües de Signes com comunitats de Persones Sordes hi ha. L'última  edició de l'Ethnologue registra un total de  103 Llengües de Signes  diferents a tot el món i és probable que el nom augmenti als propers  anys.

 

Pel que fa al reconeixement de la Llengua de Signes Catalana a nivell legal com a llengua pròpia de la Comunitat Sorda Catalana i patrimoni cultural català, la primera mesura que es va adoptar es va dur a terme al Parlament de Catalunya amb una Proposició no de llei sobre la promoció i difusió del coneixement del llenguatge de signes, aprovada el 30 de juny de 1994. Més tard, amb l'aprovació del nou  Estatut d'Autonomia el 30 de setembre del 2005  al Parlament de Catalunya, a  l'article 50.6, la  Llei estatal  27/2007 del 23 d'octubre del 2007  reconeix les llengües de signes de l'Estat, la Llengua de Signes Espanyola (LSE) i la Llengua de Signes Catalana (LSC), com el mitjà de comunicació de les persones que optin per aquesta llengua i amb la  Llei  17/2010, de 3 de juny, de la Llengua de Signes Catalana  (LSC), l'LSC ha quedat reconeguda al territori català i la mesura que es porta a terme és vetllar per la seva aplicació social, i perquè s'inclogui l'LSC i la Comunitat Sorda Catalana com a part d'aquest conglomerat social i lingüístic.

Veure enllaç text de la Llei de LSC:  http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/TL118.pdf

LSC/Directori
bottom of page